Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.
 
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w
ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem],
za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. a Klientem, zawierana z
wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
dostępnego pod adresem 3wmaszyny.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem 3wmaszyny.pl, prowadzony jest
przez 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego.
2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie
uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu.
2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.]
zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu
internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci
zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
sklep207862.shoparena.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w
jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze
Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości
zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia
przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez 3W Maszyny Budowlane sp. z
o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie
może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody 3W Maszyny Budowlane.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy
wejść na stronę internetową 3wmaszyny.pl, dokonać wyboru produktu,
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz
informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –
Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W
tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
„Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z 3W Maszyny
Budowlane sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-
mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką
kurierską. Koszty dostawy wynoszą – wg cennika firmy kurierskiej. Dodatkowo koszty
dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 8 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
https://3wmaszyny.pl/index.php/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany
adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku
potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 
VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w
tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) gotówka (pobranie)- zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,
b) gotówka (kasa dostępna tylko w siedzibie Sprzedawcy),
c) przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu. przelewem na numer konta
bankowego 62 1020 1185 0000 4902 0201 1757

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,
przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na

odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie
10 dni i wysyłając je na adres siedziby 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. podany w
niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
 rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez 3W Maszyny
Budowlane przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
ruchu cen na rynku finansowym;
 towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na
specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy
adres:
3W MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.
ul. Jana Olbrachta 94a
01-102 Warszawa
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni
sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta
będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z
Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym
Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@3wmaszyny.pl. 3W
Maszyny Budowlane sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie
do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres
wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość,
Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym
serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. 3W Maszyny Budowlane podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje
się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu
Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie
na adres: 3W MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.
ul. Jana Olbrachta 94a
01-102 Warszawa,
lub mailowo pod adres: sklep@3wmaszyny.pl
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,
rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Produkty i znaki towarowe

1. 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy prosuktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądz mailowy.

2. Znajdująze się w wirtualnym katalogu internetowym nazwy produktów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronir prawnej. 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o. prezentuje je jedynie w celach informacyjnych.

3. Zabronione jest wykorzystywanie nazw produktów, zdjęć, logo, znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego.

 
XI. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym
sklep internetowy] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy 3W Maszyny Budowlane
sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę 3W Maszyny Budowlane sp. z o.o.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.